nieuw binnen!
1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Glossy Nails en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen  Glossy Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakman-schap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Glossy Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Glossy Nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Glossy Nails het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Glossy Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Glossy Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Glossy Nails.
4. Betaling  Glossy Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Glossy Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Glossy Nails is betaling in termijnen mogelijk.
5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Glossy Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan      Glossy Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Glossy Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Glossy Nails zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
6. Geheimhouding Glossy Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Glossy Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid Glossy Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Glossy Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
8. Garantie Glossy Nails geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op een nieuwe set kunstnagels of nabehandeling. Deze garantie vervalt indien: De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhoudendoor een andere nagelstudio. De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.  De cliënt andere producten dan de door Glossy Nails geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Glossy Nails een een set kunstnagels van een andere salon heeft behandeld. 9. Beschadiging & diefstal Glossy Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie. 10. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Glossy Nails en de behandelende stylist. Glossy Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Glossy Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Glossy Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
11. Nail art Indien Glossy Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Glossy Nails. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Glossy Nails. Glossy Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. 12. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Glossy Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. 13. Recht Op elke overeenkomst tussen Glossy Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
Copyright 2013 Glossy Nails
HEILIGESTRAAT 29, 4001 DK TIEL TEL: 06-17242916  INFO@NAGELSTUDIOGLOSSYNAILS.NL
Copyright 2013 Glossy Nails
1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Glossy Nails en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen  Glossy Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakman-schap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Glossy Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Glossy Nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Glossy Nails het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd mag Glossy Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Glossy Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Glossy Nails.
4. Betaling  Glossy Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Glossy Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Glossy Nails is betaling in termijnen mogelijk.
5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Glossy Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Glossy Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Glossy Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Glossy Nails zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren  aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
6. Geheimhouding Glossy Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Glossy Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid Glossy Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Glossy Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
8. Garantie Glossy Nails geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op een nieuwe set kunstnagels of nabehandeling.  Deze garantie vervalt indien: De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhoudendoor een andere nagelstudio. De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.  De cliënt andere producten dan de door Glossy Nails geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder,niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 9. Beschadiging & diefstal Glossy Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie. 10. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Glossy Nails en de behandelende stylist. Glossy Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Glossy Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Glossy Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
11. Nail art Indien Glossy Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Glossy Nails. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Glossy Nails. Glossy Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. 12. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Glossy Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. 13. Recht Op elke overeenkomst tussen Glossy Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
HEILIGESTRAAT 29, 4001 DK TIEL TEL: 06-17242916  INFO@NAGELSTUDIOGLOSSYNAILS.NL
Glossy Nails een een set kunstnagels van een andere salon heeft behandeld.